Voor de beste PIXIA ervaring draai je telefoon of bekijk op tablet of desktop.

Algemene Voorwaarden

PIXIA B.V.

PIXIA B.V.

Artikel 1: Definities 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 

Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Pixia tot het leveren van Zaken. 

Overeenkomst: de tussen Pixia en de Klant in welke vorm dan ook aangegane overeenkomst tot het leveren van Zaken. 

Partij: Pixia of de Klant. 

Partijen: Pixia en de Klant. 

Pixia: de besloten vennootschap Pixia B.V., statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4131 NR Vianen, aan De Limiet 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60362359. 

Schriftelijk: per e-mail of (aangetekende) post. 

Verbruiksgoed: ieder gebruiksgoed dat deel uitmaakt van het assortiment van Pixia waaronder doch niet uitsluitend inkjetmedia, laminaten, opplakfolies, signproducten en inkten voor machines 

Zaak: verbruiksgoed of machine 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, op onderhandelingen tussen Partijen en op alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant kunnen Pixia slechts binden indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden én Pixia uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan. Pixia wijst toepasselijkheid bepalingen van de Klant uitdrukkelijk van de hand. 
 3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 
 4. Bij strijd tussen de inhoud van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst. 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de door Pixia verzonden aanbieding door de Klant binnen de daarvoor geldende termijn is ondertekend of anderszins ondubbelzinnig is aanvaard en door Pixia is terug ontvangen of op andere wijze door Klant schriftelijk aan Pixia, conform de aanbieding, is bevestigd. 
 2. Overeenkomsten komen ook tot stand wanneer Pixia de aanvaarding van de Klant van een aanbod van Pixia op bijvoorbeeld op haar website ondubbelzinnig bevestigd. 
 3. Offertes kunnen door Pixia binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. 
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het initiële aanbod van Pixia is Pixia daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pixia anders aangeeft. 
 5. Alle offertes en aanbiedingen van Pixia zijn 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders vermeld. 
 6. Gegevens die zijn vermeld in door Pixia verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie dienen slechts ter informatie en binden Pixia niet. Aan dergelijke informatie kan de Klant geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat de informatie expliciet dient ter vaststelling van de eigenschappen van de te leveren Zaken. 
 7. Alle mondelinge, catalogi- en advertentieaanbiedingen en offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kunnen steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. 
 8. Pixia kan niet aan offertes worden gehouden indien de Klant op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 4: Levering en levertermijnen 

 1. Levertermijnen worden in overleg tussen Partijen overeengekomen. 
 2. Door Pixia opgegeven levertermijnen en andere data zijn slechts indicatief en nimmer als fatale termijn te beschouwen.
 3. Bij overschrijding van een door Pixia opgegeven indicatieve levertermijn kan de Klant Pixia schriftelijk in gebreke stellen. De Klant dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen Pixia alsnog de op haar rustende leveringsverplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van minimaal 2 maanden na het verstrijken van de indicatieve levertermijn. Pixia is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een latere levering. 
 4. Levering van een Zaak geschiedt door afgifte van de Zaak aan de Klant op de tussen Partijen overeengekomen plaats van levering. De door de Klant ondertekende pakbon van de door Pixia ingeschakelde vervoerder of expediteur geldt als bewijs van de levering. 
 5. Het risico van de Zaak gaat van Pixia op de Klant over op het moment van levering van de Zaak. 
 6. Pixia draagt zorg voor het voor de levering van de Zaak vereiste transport van de Zaak en schakelt daartoe een vervoerder of expediteur in. De transportkosten komen voor de rekening van de Klant, tenzij de levering Verbruiksgoederen betreft en het factuurbedrag voor de betreffende levering hoger is dan € 350,- exclusief BTW. In dat geval geschiedt levering franco mits op 1 adres binnen de Benelux en de rollengte <200cm. Voor het overige wordt de hoogte van de door de Klant verschuldigde transportkosten tussen Partijen overeengekomen. 
 7. Pixia is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren. Pixia zal de Klant informeren van de geschatte levertijd en de inhoud van de verschillende delen van de leveringen. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Pixia geleverde Zaken blijven eigendom van Pixia, tot op het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Pixia uit hoofde van enige met Pixia gesloten Overeenkomst tot het leveren van Zaken en/of het verrichten van Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst – zoals rente en kosten – daaronder begrepen. 
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde Zaak niet op de Klant is overgegaan, is het de Klant niet toegestaan om de Zaak te vervreemden of te bezwaren. 
 3. Het eigendomsvoorbehoud laat onverlet dat het risico van de Zaak reeds overgaat van Pixia op de Klant op het moment van levering van de Zaak. 

Artikel 6: Prijzen 

 1. Zaken worden door Pixia geleverd en Diensten worden door Pixia verricht tegen de prijzen die Pixia hanteert ten tijde van de levering van de Zaken en/of het verrichten van de Diensten. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. 
 2. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de voor Pixia geldende kostprijs, bijvoorbeeld door wijziging in energie-, loon-, transport- of productiekosten, heeft Pixia het recht deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen. 
 3. Pixia heeft het recht om de prijzen na het sluiten van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 
 4. Indien de prijswijziging een verhoging inhoudt van meer dan 6% of indien een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 8 dagen nadat Pixia de Klant heeft geïnformeerd over de prijswijziging, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor een van Partijen. 
 5. De ontbinding ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om facturen die betrekking hebben op de voor de ontbinding geleverde Zaken en/of verrichte Diensten te betalen. 

Artikel 7: Betaling 

 1. De Klant dient facturen van Pixia te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum op IBAN-nummer NL43 ABNA 0124 1721 05 (BIC: ABNANL2A) ten name van NL Factoring 360 B.V. 
 2. De betalingstermijnen genoemd in dit artikel zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant aan Pixia een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van 15% over het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-. Als de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan is de Klant de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten verschuldigd. 
 3. Pixia heeft het recht de door de Klant verrichte betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
 4. Bij niet tijdige betaling is Pixia gerechtigd om de levering van de Zaken op te schorten. 
 5. De Klant is gehouden om na ontvangst van een factuur de juistheid daarvan te controleren. De Klant dient eventuele klachten over de juistheid van een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden bij Pixia, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur te betwisten. 
 6. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Pixia. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid Pixia 

 1. In geval van een of meerdere toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatig handelen van Pixia is de totale aansprakelijkheid van Pixia beperkt tot kosteloos herstel of vervanging van de door Pixia geleverde Zaken. 
 2. Pixia, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de Klant en/of derden die het gevolg is van gebreken in door Pixia geleverde Zaken en/of Diensten, behoudens in geval van grove schuld, opzet, bewuste of toerekenbare roekeloosheid van Pixia of van leidinggevende ondergeschikten van Pixia. 
 3. Pixia is in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van de Klant waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan schade aan andere zaken dan de zaken geleverd door Pixia, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met door Pixia geleverde Zaken en/of door Pixia verrichte Diensten.
 4. Iedere verplichting van Pixia tot schadevergoeding op grond van een of meerdere toerekenbare tekortkomingen of op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat ter zake daadwerkelijk aan Pixia wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Pixia, vermeerderd met het ter zake door Pixia verschuldigde eigen risico. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Pixia niet mocht uitkeren dan is de totale aansprakelijkheid van Pixia op grond van een toerekenbare tekortkoming of op welke grond dan ook beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Zaak of de betreffende Dienst. 
 5. De Klant vrijwaart Pixia voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met door Pixia geleverde Zaken en/of door Pixia verrichte Diensten. 

Artikel 9: Onderzoeksplicht en klachtplicht Klant bij gebreken 

 1. De Klant dient onverwijld na de levering van een Zaak of de verrichting van Dienst te onderzoeken of aan de geleverde Zaak of de verrichte Diensten een gebrek kleeft. 
 2. De Klant kan op een gebrek in de geleverde Zaak of een gebrek in de verrichte Dienst geen beroep meer doen indien hij niet binnen 14 dagen (vervaltermijn) na de levering van de Zaak of de verrichting van Diensten Schriftelijk bij Pixia daarover heeft geklaagd op een wijze dat Pixia wordt geïnformeerd over de gestelde aard en omvang van het gebrek. 
 3. Bij tijdig ingediende klachten stelt de Klant Pixia in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent de Klant aan Pixia een redelijke termijn om tot kosteloos vervanging of herstel van de geleverde Zaak en/of de verrichte Dienst over te gaan. 

Artikel 10: Garantie Pixia 

Pixia verleent geen garantie op geleverde Zaken of Diensten. 

Artikel 11: Overmacht 

 1. Onder overmacht aan de zijde van Pixia wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Nederlandse wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, waarop Pixia geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. 
  Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Pixia afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen. 
 2. Pixia kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pixia haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Gedurende de periode van overmacht is Pixia gerechtigd om al haar verplichtingen op te schorten en wordt een opgegeven indicatieve levertermijn verlengd met de periode van overmacht.
 4. In geval de overmacht aan de zijde van Pixia langer dan 3 maanden duurt is er sprake van blijvende overmacht. In dat geval is ieder van Partijen gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor een van Partijen. 

Artikel 12: Ontbinding en vernietiging 

 1. De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in het geval van een prijswijziging door Pixia zoals neergelegd in artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden en in het geval van blijvende overmacht aan de zijde van Pixia zoals neergelegd in artikel 11.4 van de Algemene Voorwaarden. 
 2. Pixia is, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor Pixia, gerechtigd om de Overeenkomst in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: niet tijdige betaling door de Klant of geen betaling door de Klant; 
 3. in het geval dat naar het oordeel van Pixia gegronde vrees bestaat voor niet-tijdige betaling of geen betaling door de Klant; 
 4. het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken; 
 5. de Klant vraagt surseance van betaling aan of de surseance van betaling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken; 
 6. de Klant wordt ontbonden, geliquideerd of staakt anderszins de ondernemingsactiviteiten; 
 7. executoriale beslaglegging ten laste van de Klant; 
 8. overlijden van de Klant; 
 9. de Klant verzoekt om een wettelijke schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) aan of de Wsnp wordt op de Klant van toepassing verklaard; 
 10. de Klant wordt onder curatele gesteld of verliest op een andere wijze geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen. 

en wanneer de Klant een natuurlijk persoon is 

 1. Buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. 
 2. Wordt de Overeenkomst in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbonden door Pixia wegens het intreden van een van de omstandigheden als vermeld in artikel 12.2 van de Algemene Voorwaarden, dan is de Klant verplicht om aan Pixia de schade te vergoeden die Pixia lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de Overeenkomst plaatsvindt. Deze schade betreft onder meer, maar niet uitsluitend winstderving, waardevermindering van de geleverde Zaken en demontagekosten en transportkosten, naast de rechten van Pixia op schadevergoeding die voortvloeien uit de wet. Pixia is gerechtigd tot verrekening van haar schade met enig als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant terug te betalen bedrag. 
 3. De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst te vernietigen op andere gronden dan gronden die een dwingendrechtelijke grondslag kennen. 

Artikel 13: Verzuim en ingebrekestelling 

 1. Behoudens in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden vermelde fatale termijnen, is een Partij pas in verzuim jegens de andere Partij als zij, na in gebreke te zijn gesteld, nalaat om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de andere Partij te voldoen. 
 2. Een ingebrekestelling moet Schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van 14 dagen, tenzij Partijen een afwijkende termijn zijn overeengekomen zoals in artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 14: Slotbepalingen 

 1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. Op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen, op alle huidige en toekomstige verbintenissen tussen Partijen anders dan uit Overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet (bijvoorbeeld onrechtmatige daad), op de Algemene Voorwaarden en op alle onderhandelingen tussen Partijen is het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van de huidige en/of toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen alsmede voor geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van alle huidige en toekomstige verbintenissen tussen Partijen anders dan uit Overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet. 
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pixia kan de Klant geen aangegane overeenkomsten of enig daaruit voortvloeiend recht en/of verplichting aan derden overdragen. 
 5. Pixia is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Pixia de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen conform toepasselijke wetgeving. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. 
 6. In geval van geschil over de uitleg of interpretaties van de Algemene Voorwaarden is de versie in de Nederlandse taal leidend.

Geïnspireerd? Bekijk onze projecten

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux