Voor de beste PIXIA ervaring draai je telefoon of bekijk op tablet of desktop.

Algemene voorwaarden

PIXIA B.V.

Artikel 1:

Definities Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Diensten: alle werkzaamheden die Pixia in opdracht van de Klant verricht. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Pixia tot het leveren van Zaken en/of het verrichten van Diensten.

Overeenkomst: de tussen Pixia en de Klant in welke vorm dan ook aangegane overeenkomst tot het leveren van Zaken en/of het verrichten van Diensten. Partij: Pixia of de Klant.

Partijen: Pixia en de Klant.Pixia: de besloten vennootschap Pixia B.V., statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4131 NR Vianen, aan De Limiet 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60362359. Schriftelijk: per e-mail, telefax, (aangetekende) post.

Verbruiksgoed: ieder gebruiksgoed voor Machines dat deel uitmaakt van het assortiment van Pixia waaronder doch niet uitsluitend inktjet media, laminaten, opplakfolies, signproducten en inkten.

Zaak: Verbruiksgoed.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes vanOpdrachtnemer, op onderhandelingen tussen Partijen en op alle rechtsbetrekkingen enOvereenkomsten tussen Partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andersovereenkomen.


2.Algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant kunnen Pixia slechts binden indien envoor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden én Pixia uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan.


3.Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullende overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullenPartijen in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen, waarbijzoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigdebepaling(en) in acht wordt genomen.


4.Bij strijd tussen de inhoud van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en deAlgemene Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 3: Levering en levertermijnen
1.Levertermijnen worden in overleg tussen Partijen overeengekomen.
2.Door Pixia opgegeven levertermijnen en andere data zijn slechts indicatief en nimmer alsfatale termijn te beschouwen.
3.Bij overschrijding van een door Pixia opgegeven indicatieve levertermijn kan de Klant PixiaSchriftelijk in gebreke stellen. De Klant dient daarbij een redelijke termijn te hanterenwaarbinnen Pixia alsnog de op haar rustende leveringsverplichting(en) kan nakomen. Eenredelijke termijn is een periode van 2 maanden na het verstrijken van de indicatievelevertermijn. Pixia is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van eenlatere levering.
4.Levering van een Zaak geschiedt door afgifte van de Zaak aan de Klant op de tussenPartijen overeengekomen plaats van levering. De door de Klant ondertekende pakbon vande door Pixia ingeschakelde vervoerder of expediteur geldt als bewijs van de levering.
5.Het risico van de Zaak gaat van Pixia op de Klant over op het moment van levering van deZaak.
6.Pixia draagt zorg voor het voor de levering van de Zaak vereiste transport van de Zaak enschakelt daartoe een vervoerder of expediteur in. De transportkosten komen voor derekening van de Klant, tenzij de levering Verbruiksgoederen betreft en het factuurbedragvoor de betreffende levering hoger is dan €350,- exclusief BTW. In dat geval geschiedtlevering franco. Voor het overige wordt de hoogte van de door de Klant verschuldigdetransportkosten tussen Partijen overeengekomen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door Pixia geleverde Zaken blijven eigendom van Pixia, tot op het moment dat deKlant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Pixia uit hoofde vanenige met Pixia gesloten Overeenkomst tot het leveren van Zaken en/of het verrichtenvan Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van eendergelijke Overeenkomst – zoals rente en kosten – daaronder begrepen.
2.Zolang de eigendom van de afgeleverde Zaak niet op de Klant is overgegaan, is het deKlant niet toegestaan om de Zaak te vervreemden of te bezwaren.
3.Het eigendomsvoorbehoud laat onverlet dat het risico van de Zaak reeds overgaat vanPixia op de Klant op het moment van levering van de Zaak.


Artikel 5: Prijzen
1.Zaken worden door Pixia geleverd en Diensten worden door Pixia verricht tegen de prijzendie Pixia hanteert ten tijde van de levering van de Zaken en/of het verrichten van deDiensten. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
2.Pixia heeft het recht om de prijzen na het sluiten van de Overeenkomst eenzijdig tewijzigen.
3.Indien de prijswijziging een verhoging inhoudt van meer dan 6% of indien een verhogingplaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Klant gerechtigdom de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden binnen 8 dagen nadat Pixia de Klant heeftgeïnformeerd over de prijswijziging, zonder dat daardoor enige verplichting totschadevergoeding ontstaat voor een van Partijen.
4.De ontbinding ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om facturen die betrekkinghebben op de voor de ontbinding geleverde Zaken en/of verrichte Diensten te betalen.

Artikel 6: Betaling
1.Facturen betreffende de levering van Verbruiksgoederen dient de Klant te betalen binnen30 dagen na factuurdatum op IBAN-nummer NL43 ABNA 0124 1721 05 (BIC: ABNANL2A)ten name van NL Factoring 360 B.V.2.Facturen betreffende het verrichten van Diensten dient de Klant te betalen binnen 30dagen na factuurdatum op IBAN-nummer NL43 ABNA 0124 1721 05 (BIC: ABNANL2A) tenname van NL Factoring 360 B.V.3.De betalingstermijnen genoemd in dit artikel zijn fatale termijnen. Bij overschrijding vaneen betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant aan Pixia eenrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, alsmede eenvergoeding voor buitengerechtelijke kosten van 15 % over het openstaande bedrag meteen minimum van € 150,00. Als de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kostenhoger zijn dan is de Klant de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten verschuldigd.4.Pixia heeft het recht de door de Klant verrichte betalingen te laten strekken in de eersteplaats in mindering van de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering van deopengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.5.Bij niet tijdige betaling is Pixia gerechtigd om de levering van de Zaken en/of hetverrichten van de Diensten op te schorten.6.De Klant is gehouden om na ontvangst van een factuur de juistheid daarvan tecontroleren. De Klant dient eventuele klachten over de juistheid van een factuur binnen 7dagen na factuurdatum schriftelijk te melden bij Pixia, op straffe van verval van het rechtde juistheid van de factuur te betwisten.7.De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van enigebetalingsverplichting jegens Pixia.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Pixia
1.In geval van een of meerdere toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatig handelen

van Pixia is de totale aansprakelijkheid van Pixia beperkt tot kosteloos herstel of vervanging van de door Pixia geleverde Zaken.
2.Pixia, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijkvoor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de Klant en/of derden die hetgevolg is van gebreken in door Pixia geleverde Zaken en/of Diensten, behoudens in gevalvan grove schuld, opzet, bewuste of toerekenbare roekeloosheid van Pixia of vanleidinggevende ondergeschikten van Pixia.
3.Pixia is in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van de Klant waaronderonder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan schade aan andere zaken dan de zakengeleverd door Pixia, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,schade als gevolg van aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect,middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met door Pixia geleverdeZaken en/of door Pixia verrichte Diensten.
4.Iedere verplichting van Pixia tot schadevergoeding op grond van een of meerderetoerekenbare tekortkomingen of op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat terzake daadwerkelijk aan Pixia wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering vanPixia, vermeerderd met het ter zake door Pixia verschuldigde eigen risico. Indien deaansprakelijkheidsverzekering van Pixia niet mocht uitkeren dan is de totaleaansprakelijkheid van Pixia op grond van een toerekenbare tekortkoming of op welkegrond dan ook beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Zaak of de betreffendeDienst.
5.De Klant vrijwaart Pixia voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct ofindirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met door Pixiageleverde Zaken en/of door Pixia verrichte Diensten.

Artikel 8: Onderzoeksplicht en klachtplicht Klant bij gebreken
1.De Klant dient onverwijld na de levering van een Zaak of de verrichting van Dienst teonderzoeken of aan de geleverde Zaak of de verrichte Diensten een gebrek kleeft.
2.De Klant kan op een gebrek in de geleverde Zaak of een gebrek in de verrichte Dienst geenberoep meer doen indien hij niet binnen 14 dagen (vervaltermijn) na de levering van deZaak of de verrichting van Diensten Schriftelijk bij Pixia daarover heeft geklaagd op eenwijze dat Pixia wordt geïnformeerd over de gestelde aard en omvang van het gebrek.
3.Bij tijdig ingediende klachten stelt de Klant Pixia in de gelegenheid onderzoek in te stellennaar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent de Klant aan Pixiaeen redelijke termijn om tot kosteloos vervanging of herstel van de geleverde Zaak en/ofde verrichte Dienst over te gaan.

Artikel 9: Garantie Pixia
Pixia verleent geen garantie op geleverde Verbruiksgoederen of Diensten.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van Pixia wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Nederlandse wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, waarop Pixia geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien.
  Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Pixia afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen.
 2. Pixia kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pixia haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gedurende de periode van overmacht is Pixia gerechtigd om al haar verplichtingen op te schorten en wordt een opgegeven indicatieve levertermijn verlengd met de periode van overmacht.
 4. In geval de overmacht aan de zijde van Pixia langer dan 3 maanden duurt is er sprake van blijvende overmacht. In dat geval is ieder van Partijen gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor een van Partijen.
  Artikel 11: Ontbinding en vernietiging
 5. De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in het geval van een prijswijziging door Pixia zoals neergelegd in artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden en in het geval van blijvende overmacht aan de zijde van Pixia zoals neergelegd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.
 6. Pixia is, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor Pixia, gerechtigd om de Overeenkomst in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van niet tijdige betaling door de Klant of geen betaling door de Klant, in geval naar het oordeel van Pixia gegronde vrees bestaat voor niet tijdige betaling of geen betaling door de Klant, in geval het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken, ingeval de Klant surseance van betaling aanvraagt of de surseance van betaling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken, in geval de Klant wordt ontbonden, geliquideerd of anderszins de activiteiten staakt, in geval van executoriale beslaglegging ten laste van de Klant, en – wanneer de Klant een natuurlijk persoon is – ingeval van overlijden van de Klant, in geval de Klant de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen aanvraagt of de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen op de Klant van toepassing wordt verklaard, in geval de Klant onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. Deze gevallen hebben te gelden als een tekortkoming van de Klant. Buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst dient Schriftelijk te geschieden.
 7. Wordt de Overeenkomst in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbonden door Pixia wegens een van de tekortkomingen vermeld in artikel 11.2 van de Algemene
  Voorwaarden, dan is de Klant verplicht om aan Pixia de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de Overeenkomst plaatsvindt zoals winstderving, waardevermindering van de geleverde Zaak en demontagekosten en transportkosten, naast de rechten van Pixia op schadevergoeding die voortvloeien uit de wet. Pixia is gerechtigd tot verrekening van haar schade met enig als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant terug te betalen bedrag.
  4.De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst te vernietigen op welke grond dan ook.
  Artikel 12: Verzuim en ingebrekestelling
  1.Behoudens in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden vermelde fatale termijnen,is een Partij eerst in verzuim jegens de andere Partij als zij, na in gebreke te zijn gesteld,nalatig is of blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de andere Partij tevoldoen.
  2.Een ingebrekestelling moet Schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van14 dagen, tenzij Partijen een afwijkende termijn zijn overeengekomen zoals in artikel 3.3van de Algemene Voorwaarden.
  Artikel 13: Rechtskeuze en forumkeuze
  1.De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. Op allehuidige en toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen en de daaruit voortvloeiende ofdaarmee samenhangende verbintenissen, op alle huidige en toekomstige verbintenissentussen Partijen anders dan uit Overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet(bijvoorbeeld onrechtmatige daad), op de Algemene Voorwaarden en op alleonderhandelingen tussen Partijen is het Nederlandse recht van toepassing.
  2.De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillendie zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van de huidige en/of toekomstigeOvereenkomsten tussen Partijen alsmede voor geschillen die zijn ontstaan of zullenontstaan naar aanleiding van alle huidige en toekomstige verbintenissen tussen Partijenanders dan uit Overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet.
  3.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  Artikel 14: Uitleg Algemene Voorwaarden
  In geval van geschil over de uitleg of interpretaties van de Algemene Voorwaarden is de versie in de Nederlandse taal leidend.

Geïnspireerd? Bekijk onze projecten

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux